İŞ MAKİNASI EHLİYETİ

İŞ MAKİNASI EHLİYETİ
İş Makinası Ehliyeti

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 2918 Sayılı Trafik yönetmeliğine göre motorlu bir iş makinası kullanacak olan operatörlerin kullanacakları makina türüne göre eğitim almaları, bu eğitimin sonucunda yapılan sınavlardan başarı göstererek iş makinası operatörlük ehliyeti almaları kanuni bir zorunluluktur. İş makinası ehliyeti olmadan motorlu bir aracın kullanılmasına müsaade eden işveren ve motorlu bir iş makinasını belge olmadan kullanan operatör ile iş güvenliği uzmanları zincirleme sorumluluk sahibidirler.

İş Makinası Ehliyeti İçin Kursa başvuru:

(1) Kurslara kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar:
a) Yaş şartı; 19 yaşından gün almış olmak,
b) Öğrenim şartı; İş makinası ehliyeti için en az ortaöğretim mezunları ile 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun uygulanmasına başlanmasından önce en az ilköğretim okulu mezunu olanlar ve 4306 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun öncesi en az ilkokul mezunu olmak,
c) Sağlık şartı; İş Makinası operatörlük yapmasına engel bir durumu bulunmamak,
ç) Adli sicilinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 31/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası,
10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giydiğine dair kaydı bulunmamak.

İş Makinası Ehliyeti İçin Kursa kayıtta istenecek belgeler:
(1) Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.
a) T.C. kimlik numarası,
b) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylanmış örneği,
c) Son altı ayda çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
d) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi) verilebilir sağlık raporu,
e) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, operatörlük belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı
beyanları kurs tarafından yetkili adlî mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),